ENCODER

اصطلاح رمزگذار (انکودر)  به المانی اطلاق می گردد که خروجی دیجیتالی در اثر جابه جایی زاویه ای یا خطی تولید کند.

انکودرها سه دسته اند:
۱٫ انکودر نسبی:  در این تکنیک  یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز در دو طرف کد دیسک   قرار میگیرد. در این نوع از انکودرها صرفا موقعیت نسبی جسم چرخنده نسبت به موقعیت اولیه اندازه گیری می شود و نمی توان جهت چرخش را مشخص کرد.

۲٫ انکودر افزایشی:  انکودرهای افزایشی از دو فرستنده و گیرنده مادون قرمز در دو طرف کد دیسک با فاصله مشخص استفاده میشود بنابراین با چرخش چرخ ما دو پالس خروجی داریم که با یکدیگر اختلاف فاز دارند و براساس آن میتوان جهت چرخش را نیز مشخص نمود.

۳٫انکودر مطلق:  در این نوع انکودرها از یک صفحه شفاف استفاده میشود که بخشهای خاصی از آن سیاه شده اند واز چندین فرستنده گیرنده استفاده می شود. در هر لحظه تعدادی از این گیرنده ها صفر و برخی یک را نشان میدهد بدین ترتیب یک عدد باینری میدهد که زاویه بین صفر تا ۳۶۰ درجه را میتوان محاسبه کرد.

اینکودرها  در انواع یک سیگنال ، ۲ سیگنال ، ۳ سیگنال و ۶ سیگنال ساخته میشوند .
نوع ۶ سیگنال آن تشکیل شده از سیگنالهای A و B و Z است . سه سیگنال بعدی سیگنالهای  متمم  Aو   Bو   Z هستند که این سیگنالها دقیقاً مخالف سیگنالهای A و B و Z عمل می کنند . به این ترتیب که وقتی سیگنال Aدر سطح منتفی یک قرار دارد سیگنال متمم  Aدر سطح  منطقی صفر قرار می گیرد . عملکرد سیگنالهای ” Bو ” Zنیز همانند سیگنال ” Aاست .

انکودر