بیانیه ماموریت

 

ماموریت گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون به صورت زیر تعریف شده است: ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی در زمینه طراحی مهندسی، تامین و اجرای پروژه های صنعتی با تکیه بر کارکنان خلاق و کارآمد ، فناوری پیشرفته و تعامل موثر با شرکای تجاری و مشتریان در راستای توسعه پایدار و تحقق منافع ذینفعان همواره گام برداشته وآن را خط ومش خود قرار داده ایم.