بیانیه چشم انداز

 

بیانیه چشم انداز گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون چابک و پیشرو بودن در ارائه راهکارهای مهندسی می باشد.